Jak starać się o zasiłek pogrzebowy? Jak wygląda procedura?

Jak starać się o zasiłek pogrzebowy? Jak wygląda procedura?

Organizacja pogrzebu to dla rodziny duże obciążenie nie tylko pod względem psychicznym, ale i finansowym. Dlatego państwo oferuje pomoc w tym względzie. Choć kwota zasiłku pogrzebowego nie jest wysoka, pozwala pokryć część kosztów związanych z pochówkiem zmarłej osoby. Jak można ubiegać się o wsparcie? Jak wygląda procedura uzyskania zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS – kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek pogrzebowy to finansowa forma pomocy, która jest jednorazowo przyznawana przez ZUS w celu pokrycia wydatków związanych z pochówkiem zmarłej osoby. Może go dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb – członek rodziny, przyjaciel, pracodawca, a nawet obca osoba lub instytucja (np. gmina, związek wyznaniowy i dom pomocy społecznej).

Zasiłek pogrzebowy z ZUS-u przysługuje w razie śmierci:

  • osoby ubezpieczonej w ZUS-ie,
  • osoby otrzymującej rentę lub emeryturę albo spełniającej warunki do jej otrzymania,
  • członka rodziny osoby ubezpieczonej w ZUS-ie lub pobierającej rentę albo emeryturę.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba (instytucja), zasiłek pogrzebowy z ZUS-u jest dzielony między nie proporcjonalnie względem poniesionych wydatków. Obecnie (2022 r.) kwota wsparcia wynosi maksymalnie 4000 złotych. Najczęściej jednak pokrywa ona jedynie część kosztów związanych z organizacją pochówku. Dlatego coraz częściej słyszy się o planach jej podwyższenia przez rząd.

Co ważne, jeśli organizatorem pogrzebu jest osoba spokrewniona lub spowinowacona, otrzymuje ona maksymalną kwotę rekompensaty, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. W takim wypadku może być ona wykorzystana także na inne wydatki. Jeśli natomiast pochówek organizuje osoba niespokrewniona (np. przyjaciel), pracodawca lub instytucja, wówczas wysokość rekompensaty to równowartość poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 4000 złotych.

Jak wygląda procedura ubiegania się o zasiłek pogrzebowy z ZUS-u?

O zasiłek pogrzebowy z ZUS można się starać do 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu się pokryło – w wyjątkowych okolicznościach do 12 miesięcy od dnia pochówku. Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć szereg dokumentów, w tym m.in.

  • odpis skrócony aktu zgonu, także wystawiony za granicą,
  • oryginały rachunków, które dokumentują poniesione koszty pogrzebu,
  • zaświadczenie płatnika składek, że zmarły lub osoba ponosząca koszty pogrzebu podlegała/podlega ubezpieczeniu emerytalnemu albo rentowemu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłą osobą,
  • pełnomocnictwo, jeśli dokumenty składa inna osoba niż ta, która poniosła koszty.

Po wypełnieniu wniosku i zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy je złożyć w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę lub rentę osobie zmarłej, albo jednostce ZUS zgodnej z miejscem zamieszkania osoby organizującej pogrzeb. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika. Istnieje też opcja złożenia wniosku przez internet – przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Usługa jest bezpłatna. Na wypłatę środków czeka się do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów. Jeżeli ZUS nie przyzna Ci zasiłku, masz miesiąc, by odwołać się od tej decyzji. Co ważne, odwołanie jest również bezpłatne.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS-u – zasady

W przypadku rolników zasiłek pogrzebowy wypłaca KRUS, jednak na identycznych zasadach co ZUS. Maksymalnie można otrzymać 4000 złotych, a wniosek o zasiłek pogrzebowy (KRUS-26) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwym oddziale regionalnym KRUS.

Chociaż kwota zasiłku pogrzebowego z ZUS-u lub KRUS-u najczęściej nie pokrywa całości wydatków związanych z organizacją pogrzebu, jest pewną formą wsparcia finansowego w tym trudnym momencie. Dlatego nie warto z niej zrezygnować. Wbrew pozorom procedura ubiegania się o zasiłek pogrzebowy wcale nie jest skomplikowana, a profesjonalny dom pogrzeby doradzi rodzinie, jakich formalności należy dopełnić, by uzyskać pieniądze.

źródło: https://pogrzebymortis.pl

administrator

Related Articles