Odpowiedzialność wytwórcy i posiadacza odpadów – jakie decyzje musi uzyskać? Do czego jest zobowiązany?

Odpowiedzialność wytwórcy i posiadacza odpadów – jakie decyzje musi uzyskać? Do czego jest zobowiązany?

Przepisy środowiskowe wyraźnie rozgraniczają pojęcie wytwórcy odpadów od jego posiadacza. W praktyce jest to zazwyczaj ten sam podmiot, jednak sprawujący nieco odmienne funkcje. Kim jest wytwórca, a kim posiadacz odpadów? Co należy do obowiązków każdego z nich?

Kim jest wytwórca odpadów? Obowiązki, odpowiedzialność i wymagane decyzje

Za wytwórcę odpadów uznaje się każdego, kto swoją działalnością lub bytowaniem prowadzi do powstawania odpadów albo dokonuje wstępnego przetwarzania, mieszania lub innych działań, które powodują zmianę składu bądź charakteru tych odpadów. Jeżeli odpady powstają w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, remontu i rozbiórki obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji lub napraw, wówczas za wytwórcę odpadów uznaje się podmiot świadczący usługę, chyba że umowa między stronami stanowi inaczej.

Obowiązkiem wytwórcy odpadów jest stosowanie takich sposobów produkcji (usług) oraz surowców i materiałów, które będą zapobiegać powstawaniu odpadów albo utrzymają ich ilość na możliwie jak najniższym poziomie, a także ograniczą ich negatywny wpływ na środowisko naturalne lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Jeżeli wytwórca odpadów wytwarza rocznie więcej:

  • niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych – wówczas musi uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki tymi odpadami. Obowiązek ten dotyczy także tych wytwórców odpadów, którzy prowadzą działalność w zakresie budowy, remontu i rozbiórki budynków, sprzątania, czyszczenia urządzeń i zbiorników, konserwacji i napraw oraz przetwarzania odpadów, które zawierają azbest w urządzeniach przewoźnych,
  • niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne – jest zobowiązany do przedłożenia informacji na temat wytwarzanych odpadów i metod gospodarowania nimi,
  • niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne – do jego obowiązków należy uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją danej instalacji.

Do obowiązków wytwórcy odpadów należy też prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Powinna być ona zgodna z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, a także obejmować miejsce ich przeznaczenia.

Posiadacz odpadów – definicja i obowiązki

Za posiadacza odpadów uznaje się każdego, kto faktycznie włada odpadami, z wyjątkiem prowadzącego działalność polegającą na transporcie odpadów. Może to być więc nie tylko sam wytwórca odpadów, ale i inna osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna. Co ważne, za posiadacza odpadów znajdujących się na nieruchomości uznaje się podmiot władający powierzchnią ziemi.

Od posiadacza odpadów wymaga się, aby postępował on z odpadami zgodnie z przyjętymi zasadami i planami gospodarowania nimi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy m.in. poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli okaże się to niemożliwe z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – procesowi unieszkodliwienia. Jeżeli posiadacz odpadów prowadzi działalność polegającą na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów, musi dysponować stosownym zezwoleniem.

Ma też obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji. Musi być ona zgodna z przyjętym katalogiem odpadów, a także zawierać zbiorcze zestawienie nie tylko o rodzajach i ilościach odpadów, ale również sposobach gospodarowania nimi oraz urządzeniach i instalacjach, które służą do ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Z uwagi na fakt, że przynajmniej po części wytwórcą i posiadaczem odpadów jest ten sam podmiot, część ich obowiązków się pokrywa. Niemniej wytwórca odpadów ma możliwość oddelegowania gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, przenosząc w ten sposób także odpowiedzialność za nie.

Jeżeli nie jesteś pewien, jakie obowiązki ciążą na Tobie jako na wytwórcy odpadów, a jakie jako na ich posiadaczu, skontaktuj się ze specjalistami świadczącymi usługi konsultingu ds. środowiska. Odpowiedzą oni na wszystkie Twoje pytania i doradzą, jak wypełnić obowiązki.

źródło: https://www.ekomeritum.pl/

administrator

Related Articles